Tỉ lệ phần trăm

Thông số Tỷ Lệ Phần Trăm thống kê hiệu quả giao dịch của NĐT dựa trên các yếu tố:

  • Lãi trung bình

  • Lỗ trung bình

  • Deal có lãi

  • % tổng số deal mỗi chiều

  • Lãi kỳ

Qua đó, NĐT sẽ đánh giá được hiệu quả đầu tư theo tỷ lệ lãi/lỗ, chiều mua/bán và so sánh tỷ lệ lãi/lỗ thực tế với tỷ lệ lãi kỳ vọng.

Last updated