Sổ lệnh

Sổ lệnh ghi lại thông tin các lệnh trong ngày của NĐT, bao gồm:

  • Mã hợp đồng giao dịch

  • Thời gian đặt

  • Vị thế Mua/Bán

  • Khối lượng đặt Mua/Bán

  • Giá đặt Mua/Bán

  • Giá khớp lệnh: Giá khớp trung bình của các lần khớp

  • Trạng thái lệnh (chờ khớp/đang khớp/khớp/hủy)

  • Cho phép Huỷ (đối với các lệnh chờ khớp và đang khớp)

Trường hợp lệnh được hệ thống đặt tự động do tính năng cắt lỗ, chốt lời tự động hoặc do tài khoản không đủ tiền cọc duy trì vị thế qua đêm, thông báo điều kiện đặt lệnh tương ứng sẽ hiển thị bên cạnh cột vị thế của sổ lệnh

Ngoài ra, Entrade còn cung cấp tính năng lọc sổ lệnh theo trạng thái các lệnh sẵn có, NĐT có thể thực hiện thao tác lọc nhanh với các lựa chọn "Tất cả", "Đang khớp," "Chờ khớp" ở góc trên bên trái sổ lệnh, hoặc lựa chọn các trạng thái lệnh muốn lọc bằng checkbox tương ứng ở phần "Trạng thái lệnh" tại góc trên bên phải sổ lệnh.

Last updated