Biểu đồ lãi/lỗ

Biểu đồ lãi/lỗ là công cụ tóm tắt, hỗ trợ hình dung hiệu suất giao dịch của NĐT

Qua biểu đồ, NĐT có thể tóm lược những khung thời gian mấu chốt trong quá trình giao dịch. Biểu đồ thể hiện mức độ lãi (biểu thị bằng màu xanh) và lỗ (biểu thị bằng màu đỏ) (theo đơn vị triệu đồng) qua các mốc thời gian giao dịch.

Khi di chuột vào 1 điểm cụ thể trên đường biểu thị lãi lỗ, NĐT sẽ có thông tin chính xác số tiền lãi/lỗ và ngày đầu tư.

Biểu đồ lãi/lỗ là công cụ hiệu quả cho tóm tắt hiệu suất đầu tư.

Last updated