Lệnh

1. Lịch sử Lệnh

Toàn bộ các giao dịch thành công của Nhà đầu tư đều được hiển thị trong trang Lệnh. Nhà đầu tư có thể theo dõi thống kê thông tin các và đánh giá hiệu quả đầu tư tại trang này.

Các trường thông tin được thể hiện bao gồm:

 • ID (số hiệu lệnh, dùng để hỗ trợ quá trình truy soát)

 • Thời gian đặt lệnh

 • Thời gian cập nhật Lệnh

 • Vị thế (Mua/Bán)

 • Mã chứng khoán phái sinh

 • Điều kiện (lệnh đặt thường, lệnh cắt lỗ, lệnh chốt lời)

 • Khối lượng đặt

 • Giá đặt

 • Khối lượng khớp

 • Giá khớp

 • Giá khớp trung bình

 • Trạng thái

2. Chi tiết Lệnh

ENTRADE hỗ trợ Nhà đầu tư truy soát chi tiết bên trong mỗi lệnh đặt vào hệ thống. Thông tin chi tiết bao gồm:

 • Thời gian đặt lệnh

 • Tổng KL khớp

 • KL đã khớp

 • Giá khớp

 • Trạng thái lệnh

Last updated