Các thông số hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30

Mã HĐ

VN30YYMM (YYMM: năm/tháng đáo hạn)

Quy mô HĐ

100,000 (hệ số nhân HĐ) * điểm chỉ số cơ sở

Biên độ giao động giá

+/- 7%

Bước giá

0.1 điểm chỉ số

Khối lượng giao dịch tối thiểu

1 hợp đồng

Ngày thanh toán cuối cùng

Ngày làm việc liền ngày giao dịch cuối cùng

Phương thức thanh toán

Bằng tiền

Giá thanh toán cuối cùng

Giá đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày giao dịch cuối cùng của HĐTL

Giá tham chiếu

Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước

Tháng đáo hạn

Tháng hiện tại, tháng kế tiếp, 2 tháng cuối 2 quý tiếp theo

Ngày đáo hạn

Là ngày thứ 5 lần thứ 3 của tháng đáo hạn. Nếu trùng vào ngày nghỉ thì lấy ngày đáo hạn là ngày giao dịch liền trước đó

Last updated