Quy trình giao dịch

Quy trình giao dịch tại ENTRADE bao gồm 03 bước căn bản:

Nhà Đầu Tư thực hiện lần lượt các bước sau để tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh thông minh tại ENTRADE

  1. Mở tài khoản

  2. Nộp tiền ký quỹ

  3. Thực hiện giao dịch

Last updated