Chức năng Cắt lỗ tự động

Cắt lỗ tự động là gì?

Lệnh Cắt lỗ tự động là lệnh giới hạn LO với giá trần/ngược chiều với vị thế đang mở, được tự động sinh ra khi tỉ lệ lỗ của deal chạm mức cắt lỗ mà nhà đầu tư đã cài đặt trước đó và có hiệu lực trong phiên liên tục.

Lệnh Cắt lỗ tự động được dùng để hạn chế tổn thất của NĐT trên một vị thế. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường biến động quá nhanh, việc Cắt lỗ tự động theo tỉ lệ đã đặt trước có thể hạn chế lợi nhuận tiềm năng của NĐT.

Lưu ý: NĐT không thể tắt được chức năng cắt lỗ tự động.

Xem video Giới thiệu tính năng Cắt lỗ tự động TẠI ĐÂY

Ví dụ Cắt lỗ tự động

Áp dụng công thức tính lãi/lỗ chưa chốt (chưa bao gồm phí/thuế):

Lãi/lỗ chưa chốt = (giá thị trường - giá vốn) * 100,000 * khối lượng mở

Khi NĐT cài đặt mức Cắt lỗ tự động bằng 10%, với giá vốn cho một hợp đồng là 900, tương ứng với mức ký quỹ 3% bằng 2,700,000. Với tỉ lệ cắt lỗ là 10%, khi số tiền lỗ chạm tới 270,000 (tương đương với giá thị trường là 897.3 chưa bao gồm phí/thuế), hệ thống sẽ thực hiện lệnh lệnh cắt lỗ tự động bằng cách mở lệnh MTL ngược chiều đối với deal đang mở của NĐT.

Last updated