Giới thiệu các loại lệnh

Lệnh LO

Lệnh LO (limit order) - lệnh giới hạn, là lệnh mua/bán tại một mức giá cụ thể. Trong đó, đối với lệnh mua (LONG), giá khớp sẽ thấp hơn hoặc bằng mức giá đặt mua. Ngược lại, đối với lệnh bán (SHORT), giá khớp sẽ cao hơn hoặc bằng mức giá đặt bán.

Lệnh LO được sử dụng trong phiên liên tục và phiên ATO/ATC

Lệnh LO có hiệu lực từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh được hủy bỏ.

Tại ENTRADE, để thuận tiện cho việc đặt lệnh LO, NĐT có thể click chọn trực tiếp vào giá muốn đặt trên bảng giá ENTRADE rồi sau đó chọn khối lượng muốn đặt.

Lệnh MTL

Lệnh MTL (market to limit) - lệnh thị trường giới hạn, được sử dụng trên sàn HNX, là lệnh mua hợp đồng tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán hợp đồng tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Lệnh MTL được sử dụng và có hiệu lực trong phiên liên tục.

Khi lệnh MTL được nhập vào hệ thống giao dịch:

  • Trường hợp có lệnh đối ứng, lệnh sẽ được khớp ngay với mức giá tốt nhất trên thị trường.

  • Trường hợp không có lệnh đối ứng, lệnh sẽ tự động hết hiệu lực.

  • Nếu khối lượng đặt của lệnh MTL vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MTL sẽ được chuyển thành lệnh LO tại giá giao dịch MTL cuối cùng trước đó.

(*) Lưu ý: khi chuyển thành lệnh LO, lệnh sẽ theo điều kiện hủy của lệnh LO

Lệnh ATO/ATC

Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa/đóng cửa; không ghi mức giá cụ thể. Lệnh ATO/ATC được ưu tiên trước lệnh LO trong khi so khớp lệnh.

Lệnh ATO/ATC được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa/đóng cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa/đóng cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

Last updated