Giá trị tiền

Thống kê Giá trị tiền theo Giao dịch giúp NĐT có cái nhìn chi tiết, cụ thể và thực tế đối với các giao dịch trong quá khứ.

Các số liệu được thống kê chi tiết theo cả hai (02) chiều Mở Mua/Mở Bán bao gồm:

  • Số hợp đồng trung bình trên deal

  • Giá trị cọc trung bình trên deal

  • Lãi/lỗ trung bình trên deal

  • Tổng giá trị lãi/lỗ

Last updated