Phương thức khớp lệnh

 1. Khớp lệnh định kỳ: là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua/bán tại thời điểm xác định. Nguyên tắc xác định giá khớp lệnh:

  • Là mức giá đạt khối lượng giao dịch lớn nhất.

  • Trường hợp có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

 2. Khớp lệnh liên tục: là phương thức giao dịch được hệ thống thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. Nguyên tắc xác định giá thực hiện là các lệnh đối ứng với giá đang nằm chờ trên sổ lệnh, cụ thể:

  Ưu tiên về giá:

  • Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước

  • Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước

  Ưu tiên về thời gian: Trường hợp lệnh mua/bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống trước.

Last updated