Dashboard

Ở màn hình Dashboard, nhà đầu tư có thể theo dõi được các thông số hình thành trong quá trình giao dịch tự động bằng Bot Trading. Trang Dashboard hỗ trợ theo dõi lệnh bot đặt trong ngày, nhưng không can thiệp vào phần tạo chiến thuật. Các thông số hiển thị tại trang bao gồm:

  • Chiến thuật đang chạy (có chức năng filter hiển thị bot chạy theo chỉ 1 hoặc cả 2 môi trường thật/ảo)

  • Biểu đồ: Thể hiện chỉ số tương tự như biểu đồ trang Giao Dịch

  • Thông tin bot: Thông tin cơ bản của bot bao gồm tên, phiên bản, mã chứng khoán, tỉ lệ chốt lời/cắt lỗ, v.v)

  • Tổng tài sản của bot (Entrade có bao gồm tính năng nộp thêm hoặc rút bớt tiền đầu tư vào từng bot)

  • Biểu đồ tài sản: Biểu đồ biểu thị chênh lệch tài sản qua thời gian.

Khi có bot chạy trên cả 2 môi trường thật ảo, nhà đầu tư có thể lọc xem thông tin bot tại từng môi trường với tính năng lọc chiến thuật (filter bot) của Entrade.

Nhà đầu tư có thể nộp cọc vào deal của bot bằng dấu "+" bên cạnh tỷ lệ cọc của deal

Last updated