Thực hiện giao dịch

Các thông tin cơ bản về giao dịch nhà đầu tư cần biết:

  1. Thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh

  2. Các thông số hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30

  3. Giới thiệu các loại lệnh

  4. Phương thức khớp lệnh

Last updated