Giao dịch

Ở tab Giao dịch, NĐT sẽ thấy danh sách các giao dịch tiền đã được thực hiện kèm diễn giải chi tiết bao gồm:

  • Số hiệu Giao dịch (ID)

  • Thời gian thực hiện

  • Loại giao dịch

  • Giá trị giao dịch

Last updated